Privacy

BovenMaas Prenataal B.V. verzamelt in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens van onze cliënten en bezoekers van onze websites. BovenMaas prenataal gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

In bepaalde gevallen vragen wij u om enkele persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer en gegevens over uw zwangerschap in te voeren. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren en registreren van de echoscopieën;
  • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
  • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
  • het behandelen van geschillen;
  • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
  • het doen uitoefenen van accountantscontrole; en
  • verstrekking van gegevens aan derden - zoals zorgverzekeraars - op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Ten slotte kunnen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vastleggen (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken gegevens van cliënten zonder toestemming van de cliënte niet aan derden, ook niet aan naaste familie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

  • BovenMaas Prenataal heeft de wettelijke verplichting om een aantal persoons- en medische gegevens aan te leveren voor een landelijke database (Peridos) ten behoeve van kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot prenatale screening (combinatietest en 20-weken echo). Uw zorgverlener heeft u hierover voorgelicht tijdens het informatiegesprek over prenatale screening. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens in Peridos worden opgenomen, kunt u dat mededelen aan de echoscopist.
  • Behalve de echoscopist die u behandelt, heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld collega echoscopisten, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen met uw toestemming verstrekken wij ook persoonsgegevens aan uw zorgverleners. 

Wetenschappelijk onderzoek

Teneinde het prenataal echoscopisch onderzoek verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan de echoscopist. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Hoe lang bewaart BovenMaas Prenataal uw gegevens?

BovenMaas prenataal bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen. De medische gegevens worden tot 15 jaar na het einde van de behandeling, zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Uw rechten en klachtenbehandeling

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de echoscopist verzoeken deze te wijzigen.

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen.

U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat het echocentrum niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de klachtenregeling kenbaar maken.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende beveiligingsmaatregelen om BovenMaas prenataal en onze cliënten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

Wie is de verantwoordelijke voor uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BovenMaas Prenataal B.V., Floris Burgwal 183, 2907 PE Capelle aan den IJssel, KvK-nummer 24382447.